سولفات ها چه هستند؟سولفات ها از سولفوریک اسیدها هستند اما از دیدگاه آرایشی سولفات ها سه مورد سدیم لوریل سولفات ،سدیم لوریل اتر سولفات و آمونیوم لوریل سولفات ها هستند

محصول سولفات دار راچگونه تشخیص دهم؟شامپوسولفات دار در ترکیبات تشکیل دهنده خود کلمه سولفات را که به دوشکل sls/sles هم نوشته میشود رادارد پس روی محصولی که SLE FREEدرج شده یعنی نه سدیم لوریل سولفات دارد نه سدیم اتل سولفات

آیا سولفات ها مضرهستند؟اگر سولفات هارا درتماس مستقیم پوست قراردهیم پوست راتحریک میکند.اگرشامپوسولفات دار در تماس باچشم قرار بگیرد چشم را میسوزاند.باعث خارش پوست سر میشود و ساقه موهارا خشک میکندبعضی افراد که موهایشان را کراتینه کرده اند و موهای آسیب دیده دارند باید حتمااز شامپوی فری(free)سولفات استفاده کنند.سولفات ها ذاتا خشن هستند.

پس حالا چکارکنیم؟باید مطابق جنس موها از شامپوهای فاقد سولفات (Sulfate Free Shampoo)یا شامپوهایی با مقدار کنترل شده ای از سولفات ها استفاده کردمثل محصولات  OGX، Petalfresh ، every strand ...