مشکل از اینجاست. شما مشکل پوستتون از کجاست ؟ بهم بگید