هشدار برای ریزش کبری :محدوده عملیات آنها فرق سر و پس سر شماست ،سرعتشان سرسام آور ، دشمنانشان سارقین ، قاتلین ، نه نهههه ببخشید کوئین کوئین،  هیرتامین ، هیربرست و شوگربیرهاست . راه را برای ریزش مو می‌بندند،  گروه کبری ۱۱ (همون مشاورینمون ) شبانه روز در حال فعالیت اند و برقرای مو در سر شما شغل آنهاست 😎😎😁