مراحلی که برای شناخت جنس پوست خود باید انجام دهیم:1)بایک شوینده ملایم پوست خودراکاملا تمیز کنید 2)یک ساعت صبرکنید واصلا دست به پوست خود نزنید 3)پس از یک ساعت طبق متن زیر میتوانید جنس پوست خود راتشخیص دهید

اگرپوستتان پس ازیک ساعت چرب وبراق شد نوع پوست شما چرب است.

اگرپوستتان پوسته پوسته شد و پوست صورتتان کشیده شد پوست شما خشک است.

اگر پوستتان در ناحیه‌ی T (پیشانی و بینی) چرب و در سایر نقاط نرمال تا خشک است؛ پوست شما از نوع مختلط است.

اگرپوستتان نه خشک نه چرب بود،شماجز افرادخوش شانس حساب میشوید نوع پوست شما معمولی است.